Welcome Plus
enChange language

Contact details

Hotel Dei Borgia
Via Palermo 20 Rome 00184 Italy
info@hoteldeiborgia.it
tel: +39 06 48.91.36.16
fax: +39 06 48.91.34.69

Bookings
booking@hoteldeiborgia.it